Консулын үйлчилгээний хураамж

ВИЗИЙН БОЛОН КОНСУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ

Үйлчилгээний төрөл

Консулын үйлчилгээний хураамж /ам.доллар/

1

Паспорт шинээр олгох

65

2

Буцах үнэмлэх олгох

50

3

Төрсний гэрчилгээ олгох

20

4

Гэрлэлт бүртгэх, гэрчилгээ олгох

20

5

Баримт бичиг болон баримт бичгийн хуулбар гэрчлэх, тодорхойлолт гаргах

10

6

Эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус үнэлэх боломжгүй гэрээ, хэлцэл (итгэмжлэл) гэрчлэх

10

7

Хүний хөгжлийн сангийн мөнгө, төрөөс үзүүлж буй бусад тэтгэмж авахтай холбоотой итгэмжлэл гэрчлэх

15

8

Хүүхэд хилээр авч явах зөвшөөрөл баталгаажуулах

10

  

ВИЗИЙН ХУРААМЖ

Визийн төрөл

Визийн үйлчилгээний хураамж /ам.доллар/

1

Нэг удаагийн орох болон гарах-орох виз

60

2

Хоёр удаагийн орох болон гарах-орох виз

80

КОРОНАВИРУС / COVID-19

Like us

Follow us