Бичиг баримтын орчуулга, хуулбар баталгаажуулах

Бичиг баримт орчуулах, хуулбар баталгаажуулахад бүрдүүлэх материал:

  1. Иргэн, хуулийн этгээд эсвэл тэднийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт, нотариатаар гэрчлүүлэх баримт бичиг эсхүл орчуулга хийлгэхэд хуудас тутмаас 5 ам.доллар,
  2. Бусад төрлийн бичиг баримтыг гэрчлэх /үл хөдлөх хөрөнгө, хуулийн этгээд болон аж ахуйн нэгжтэй холбоотой гэрээ хэлэлцэл, дүрэм, зөвшөөрөл, гэрчилгээ гэх мэт/-д 10 ам.доллар,

Хэрэв биеэр ирэх боломжгүй тохиолдолд төлбөрийг хийж хаягласан баталгаат буцах дугтуйн хамт бичиг баримтыг эх хувиар өргөдлийн хамт ирүүлэх шаардлагатай,

Шуудангаар бичиг баримт илгээх заавар

Жич: Зөвхөн Монгол Улсын иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ, гэрлэлтийн гэрчилгээ, жолооны үнэмлэх болон бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний баталгаат орчуулгыг хийнэ.

Like us

Follow us