Хүн ам, орон сууцны завсрын тооллого 2015

Гадаадад 183 хоногоос дээш хугацаагаар сурч, ажиллаж, амьдарч байгаа Монгол Улсын иргэн Та 2015.12.31-нээс өмнө http://e-census.nso.mn/ -д хандан “Хүн ам, орон сууцны завсрын тооллого”-доо идэвхтэй хамрагдана уу.

Like us

Follow us