МЕКСИКИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН “MERIT SCHOLARSHIPS FOR FOREIGNERS 2024” ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР ЗАРЛАГДАВ

Мексикийн Нэгдсэн Улсын Гадаад харилцааны яам нь Мексикийн Олон улсын хөгжлийн хамтын ажиллагааны агентлаг (Mexican Agency for International Cooperation for Development (AMEXCID)-аараа дамжуулан Мексикийн Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрийг жил бүр хэрэгжүүлдэг бөгөөд 2024 оны ээлжит хөтөлбөр зарлагдаад байна.

Энэхүү тэтгэлэг  Мексикийн Нэгдсэн Улстай дипломат харилцаа тогтоосон, холбогдох гэрээ, хэлэлцээг хийсэн 180 гаруй улсын иргэдэд нээлттэй бөгөөд тэдэнд энэ онд Мексикийн 90 гаруй дээд боловсролын байгууллагууд (Higher Education Institutions)-д суралцах, мэргэшил дээшлүүлэх боломжийг олгож байна.

            Тэтгэлгийн төрөл Тэтгэлгийн хугацаа  
Бакалаврын түвшинд шилжин суралцах /Undergraduate-level academic mobility/ 24 сар хүртэл
Магистрын түвшинд шилжин суралцах /Master’s mobility program/ 12 сар хүртэл
Магистр /Master´s program/ 24 сар хүртэл
Доктор /Doctoral Program/ 36 сар хүртэл
Магистр, доктор, докторын дараах түвшинд судалгаа хийх /Postgraduate research stays/ 12 сар хүртэл

2024 оны тэтгэлгийн материал хүлээн авах, сонгон шалгаруулах хугацаа

Дараалал Хугацаа  
Хөтөлбөрийг зарласан хугацаа 2024.05.16-ны өдөр  
Материал хүлээн авах хугацаа Материалыг https://sigca.sre.gob.mx цахим хаягаар илгээнэ 2024.05.16 – 2024.06.28
Материалтай танилцах, сонгон шалгаруулах хугацаа 2024.09 сар – 2024.12.08

            Мексикийн Нэгдсэн Улсад суралцах сонирхолтой хүмүүс энэхүү тэтгэлэгт хөтөлбөртэй холбоотой нарийн мэдээллийг https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/915998/2024_Convocatoria_Beca_de_Excelencia_2024_ING_.pdf холбоосоор орж авах боломжтой.

           Хөтөлбөрийн үндсэн мэдээлэл англи, испани хэлээр байгаа боловч хавсралтууд испани хэлээр байна. Хавсралтуудад дараах багтаж байна.
Үүнд:

1.Холбогдох дээд боловсролын байгууллагуудын жагсаалт  (Хавсралт 1)

2. Эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой мэдээлэл (Хавсралт 2)

3.    Олон улсын нислэгийн тийзтэй холбоотой мэдээлэл (Хавсралт 3)

4.    Дотоод дахь тээвэрлэлттэй холбоотой мэдээлэл (Хавсралт 4)

5.    Хамрагдах боломжтой улсуудын жагсаалт (Хавсралт 5)

6.    Суралцах боломжтой мэргэжлүүдийн талаарх мэдээлэл (Хавсралт 6)

7.    Цахимаар хүсэлт гаргах, материал илгээх заавар (Хавсралт 7)

9.    Мэдүүлэг үнэн зөв болохыг баталсан баримтын загвар

10. Анкет

Анхаарах зүйлс:

 • Тэтгэлэгт хамрагдахыг хүссэн хүн хөтөлбөрт хамаарах 90 гаруй дээд боловсролын байгууллага (их сургууль, хүрээлэн)-аас сонгож, элсэн суралцахыг зөвшөөрсөн захидлыг урьдчилан авсан байх шаардлагатай.

       Уг захидал нь албан бланк дээр үйлдэгдсэн байх, эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэгтэй байх гэх зэрэг шаардлага тавигддагийг анхаарах.

 • Тэтгэлэгт яг одоо Мексикт суралцаж буй хүн ч хамрагдах боломжтой.
 • Нэр дэвшигчийн илгээх бүх материал испани хэлээр байх, эсхүл испани хэл рүү орчуулагдсан байх шаардлагатай.

Тэтгэлэгт хамрагдагч дараах эрхийг эдэлнэ. Үүнд:

 1. Магистр, бакалавр, эсхүл магистрын түвшинд шилжин суралцах, магистрын түвшний судалгаа хийх хүн сар бүр 13,202.12 песогийн мөнгөн тэтгэмж авна. (ойролцоогоор 700 орчим ам.доллар)
 2. Докторт суралцах болон докторын түвшинд, эсхүл докторын дараах түвшинд судалгаа хийх хүн сар бүр 16,502,65 песогийн мөнгөн тэтгэмж авна. (870 орчим ам.доллар)
 3. Элсэлтийн хураамж, сургалтын төлбөрийн зардал нь дээд боловсролын байгууллага тус бүрийн хөтөлбөрөөс хамаарна.
 4. Эрүүл мэндийн даатгалыг 7 дахь сараас эхлэн төгсөх хүртэл мексикийн тал хариуцна.
 5. Мексикийн визийн хураамжаас чөлөөлөгдөнө.
 6. Сургууль, эсхүл хөтөлбөрөө амжилттай төгссөн зарим улсын иргэдийн замын зардлыг мексикийн тал хариуцна. Замын зардлыг хариуцах улсуудын жагсаалтыг Хавсралт 3-аас харна уу.
 7. Хэрэв суралцах сургууль нь Мехико хотоос өөр хотод байрлаж буй тохиолдолд тэтгэлэгт хамрагдагч Мексикт анх хүрэлцэн ирэхэд Мехико хотоос тухайн хот хүртэл, мөн төгссөний дараа тухайн хотоос Мехико хот хүртэлх замын зардлыг мексикийн тал хариуцна.
 8. AMEXCID нислэгийн тийзийг хариуцан бичүүлнэ. Хувь хүн өөрөө худалдаж авсан тийзийн төлбөрийг нөхөн олгохгүй. AMEXCID худалдан авсан тийзийн нөхцөлийг өөрчлөх тохиолдолд тухайн хүн зардлыг өөрөө хариуцна.

Хүсэлт гаргах тухай:

  1.    Тэтгэлгийн анкет/өргөдлийн маягт болон бусад материалыг  https://sigca.sre.gob.mx/ цахим порталаар илгээнэ.

2.    Бүртгэлийн цахим портал испани хэлээр байх бөгөөд бүртгэл испани хэлээр                   хийгдэнэ.

3.    Бүртгэлийн цахим портал төв Мехикогийн цагаар 2023.05.16-ны өдрийн 18:00                  цагаас 2023.06.28-ний өдрийн 15:00 цаг хүртэл нээлттэй байна.

4.   Нэг хүн нэг бүртгэл хийж илгээнэ.

5.   Давхар иргэншилтэй иргэн зөвхөн нэг улсын иргэншлийг ашиглаж нэг хүсэлт                        илгээнэ. (Хавсралт 5)

6.   Зөвхөн Хавсралт 6-д заасан хөтөлбөрт хамаарах хүсэлтийг хүлээн авч                                 шалгаруулалтад оруулна.

Бакалавр, магистрын түвшин шилжин суралцах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх материал:

 1. Acceptance Letter буюу суралцах гэж буй Мексикийн их сургуулиас сүүлийн 60 хоногийн дотор авсан, түүнийг элсэн суралцахыг зөвшөөрсөн захидал (Үүнд дүнгийн голч оноо (GPA) нь Мексикийн сургалтын системд 85-аас дээш гэж тооцогдохыг баталсан, мөн хэзээнээс хэзээ хүртэл суралцахыг дурдсан байх) /Энэ нь зөвхөн Мексикээс бусад улсад суралцаж буй хүнд хамаарна/;
 2. Letter of Introduction буюу Мексикийн их сургуулиас сүүлийн 60 хоногийн дотор авсан захидал ( Үүнд хүсэлт гаргагчийн дүнгийн голч оноо (GPA) нь 85-аас дээш гэдгийг баталсан, мөн тэрээр яг одоо тухайн сургуульд суралцаж байгаа тухай, мөн хэзээнээс хэзээ хүртэл суралцах зэргийг тусгасан байна); /Энэ нь Мексикт суралцаж буй хүнд хамаарна/
 3. Өмнөх сургуульд суралцаж кредит оноогоо авсан хичээлүүдийн мэдээллийг уг сургуулиас баталгаажуулан авсан байх. /Мексикт суралцах ёстой хичээлүүдтэй дүйцүүлэх зорилготой/;
 4. Хэрэв шилжин суралцахад испани хэлээс өөр, эсхүл эх хэлээсээ өөр хэлээр суралцах бол хүлээн авагч байгууллага нь уг хэлээр хичээл заах тухай, мөн уг хэл нь ямар хэл байх, удирдагч багшийн нэр зэргийг тусгасан бичгийн хуулбар;
 5. Хэрэв нэр дэвшигч Мексикт суралцаж байгаа бол түүний дүнгийн голч оноо 85-аас дээш гэдгийг баталгаажуулсан дүнгийн хуулбар /холбогдох албан тушаалтны гарын үсгээр баталгаажуулсан байх/
 6. Магистрын түвшинд шилжин суралцахад өмнөх боловсролын зэргийн гэрчилгээний хуулбарыг заавал илгээнэ.

Магистр, докторын түвшинд суралцах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх материал:

 1. Acceptance Letter буюу суралцах гэж буй Мексикийн их сургуулиас сүүлийн 60 хоногийн дотор авсан, түүнийг элсэн суралцахыг зөвшөөрсөн захидал, (Захидалд түүний дүнгийн голч оноо (GPA) нь Мексикийн сургалтын системд 85-аас дээш гэж тооцогдохыг баталсан, мөн хэзээнээс хэзээ хүртэл суралцахыг дурдсан байх ёстой) /Энэ нь зөвхөн Мексикээс бусад улсад суралцаж буй хүнд хамаарна/;
 2. Letter of Introduction буюу Мексикийн их сургуулиас сүүлийн 60 хоногийн дотор авсан захидал (Захидалд хүсэлт гаргагчийн дүнгийн голч оноо (GPA) нь 85-аас дээш гэдгийг баталсан байх, мөн тэрээр яг одоо тухайн сургуульд суралцаж байгаа тухай, хэзээнээс хэзээ хүртэл суралцах хугацаа зэргийг тусгасан байна) /Энэ нь Мексикт суралцаж буй хүнд хамаарна/;
 3. Өмнөх боловсролын зэргийг батлах гэрчилгээний хуулбар;
 4. Суралцаж байсан сургуулийн дүн 85-аас дээш оноотой гэдгийг нотлох гэрчилгээний хуулбар. Докторын зэрэгтэй хүнд уг шаардлага тавигдахгүй;
 5. Хэрэв нэр дэвшигч Мексикт суралцаж байгаа бол түүний дүнгийн голч оноо 85-аас дээш гэдгийг баталгаажуулсан дүнгийн хуулбар /холбогдох албан тушаалтны гарын үсгээр баталгаажуулсан байх/
 6. Хэрэв шилжин суралцахад испани хэлээс өөр, эсхүл эх хэлээсээ өөр хэлээр суралцах бол хүлээн авагч байгууллага нь уг хэлээр хичээл заах тухай, мөн уг хэл нь ямар хэл байх, удирдагч багшийн нэр зэргийг тусгасан бичгийн хуулбар;

Магистр, доктор, докторын дараах түвшинд судалгаа хийх хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх материал:

 1. Өмнөх боловсролын зэргийг батлах гэрчилгээний хуулбар;
 2. Суралцаж байсан сургуулийн дүн 85-аас дээш оноотой гэдгийг нотлох гэрчилгээний хуулбар. Докторын зэрэгтэй хүнд уг шаардлага тавигдахгүй;
 3. Суралцахыг зөвшөөрсөн захидалд судалгаанд дэмжлэг үзүүлэх удирдагчтай байх, судалгааны сэдэв, удирдагч багшийн нэр зэргийг тусгасан байх ёстой.
 4. Хэрэв шилжин суралцахад испани хэлээс өөр, эсхүл эх хэлээсээ өөр хэлээр суралцах бол хүлээн авагч байгууллага нь уг хэлээр хичээл заах тухай, мөн уг хэл нь ямар хэл байх, удирдагч багшийн нэр зэргийг тусгасан бичгийн хуулбар.        
Print Friendly, PDF & Email

Like us

Follow us